Algemene voorwaarden

V4 17-07-2018 | 13:40:20

Spelregels

Aan de Bakdag is een initiatief van SOS Kinderdorpen en onze partner Dr.Oetker. Het gaat om een actie waarbij SOS kinderdorpen zowel BSO’s (kinderdagverblijven) als families oproepen om op donderdag 25 oktober cupcakes te bakken versieren en te verkopen voor SOS Kinderdorpen. Deelname aan Aan de Bakdag is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de BSO. Daarnaast hebben we een aantal spelregels:

 • Als je jouw BSO aanmeldt voor deelname aan Aan de Bakdag gaan we ervan uit dat er bakfaciliteiten zijn in de BSO of dat de BSO daar op een andere manier voor zorgt. Denk aan een oven, beslagkommen, een mixer.
 • Het gratis bakpakket is geschikt om circa 48 cupcakes te bakken en te versieren. Je hoeft zelf alleen nog maar te zorgen voor melk, eieren en boter.
 • De verkoopopbrengst komt geheel ten goede aan SOS Kinderdorpen.
 • De verkoopopbrengst wordt tot maximaal € 35.000 door Dr. Oetker verdubbeld.
 • SOS Kinderdorpen en Dr. Oetker zijn nooit aansprakelijk voor gebruik van foto’s die via registratie op deze website zijn geplaatst en waarvan het intellectuele eigendom en/of auteursrecht niet berust bij de plaatser van deze foto.
 • SOS Kinderdorpen en Dr. Oetker behouden zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met de spelregels en de algemene voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat SOS Kinderdorpen hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
 • De prijs voor de BSO met de mooiste kraam of cupcakes is een dagje naar Attractiepark Slagharen met de winnende BSO. De datum van het uitje wordt in overleg bepaald.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Deelnemen kan op donderdag 25 oktober 2018.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene voorwaarden

     1. Inleiding

Aan de Bakdag is een initiatief van SOS Kinderdorpen en onze partner Dr. Oetker. Het gaat om een actie waarbij SOS Kinderdorpen zowel BSO’s (kinderdagverblijven) als families oproepen om op donderdag 25 oktober cupcakes te bakken, te versieren en te verkopen voor SOS Kinderdorpen. De opbrengst tot een bedrag van EUR 35.000,- wordt verdubbeld door Dr. Oetker en gedoneerd aan het kinderdorp in Meru, Kenia.

      2. Bescherming (Bijzondere) Persoonsgegevens

Tijdens Aan de Bakdag worden foto’s en video’s gemaakt door SOS Kinderdorpen. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van promotionele activiteiten van SOS Kinderdorpen. Aan de BSO’s wordt persoonlijk toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal (ook van kinderen). De BSO’s zijn verantwoordelijk voor toestemming van ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen. Voor het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film en video de organisatie kunnen de BSO’s na akkoord geen vergoeding claimen.

Voorbeelden van promotionele activiteiten zijn:

 • Filmpjes of video’s op social media kanalen ter promotie van de volgende editie van Aan de Bakdag.
 • Bedankfilmpjes richting deelnemers van Aan de Bakdag.
 • Promotie filmpjes en beeld richting sponsors van Aan de Bakdag.
      3. Inschrijving

De inschrijving start in de week van  maandag 3 september 2018. Er kunnen maximaal 700 BSO’s meedoen aan de acties. Deze BSO’s ontvangen kosteloos een bakpakket van Dr. Oetker. Wanneer het aantal van 700 BSO’s bereikt is, zal de actie gesloten worden. Particulieren ontvangen geen gratis bakpakket. Zij kunnen meedoen door zelf de bakspullen aan te schaffen en de opbrengst te doneren aan SOS kinderdorpen. De inschrijving als deelnemer vindt plaats nadat het inschrijfformulier op de website www.aandebakdag.nl is ingevuld. Na de inschrijving kan de deelnemer zijn of haar actiepagina invullen en wordt deze zichtbaar op de website. Na het ontvangen van de inschrijving krijgt de deelnemer de bevestiging van deelname. De inloggegevens ontvangt de deelnemer via de e-mail. Op het inschrijfformulier op www.aandebakdag.nl staan de Algemene Voorwaarden. Het is noodzakelijk voor een deelnemer om de Algemene Voorwaarden te accepteren om deel te kunnen nemen aan ‘’Aan de Bakdag’’. Er is geen minimale leeftijd gebonden aan deelname aan ‘’Aan de Bakdag’’. Kosten die door de deelnemer zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

       4. Annulering door SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden Aan de Bakdag te annuleren. Voorts heeft SOS Kinderdorpen in geval van overmacht het recht Aan de Bakdag te annuleren. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordien die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. SOS Kinderdorpen is nimmer aansprakelijk voor door annulering ontstane schade of reeds gemaakte kosten.

       5. Annulering door deelnemer

Mocht deelname aan ‘’Aan de Bakdag’’ vanuit de deelnemer onverwachts geannuleerd worden, dan moet er contact worden opgenomen met SOS Kinderdorpen via info@aandebakdag.nl.  Dit kan ook door te bellen naar 020-3032500. Dit zodat we de gereserveerde plaats ter beschikbaar kunnen stellen aan een andere BSO.

Bij annulering van de BSO kunnen reeds verzamelde sponsorgelden niet meegenomen worden naar een volgende editie van Aan de Bakdag. Deze gelden zullen worden ingezet ten behoeve van de projecten van SOS Kinderdorpen in Kenia.

      6. Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn ontstaan omtrent Aan de Bakdag, dan dienen deze door de deelnemer te worden gemeld via info@aandebakdag.nl of door te bellen naar 020-3032500. Klachten die tijdens Aan de Bakdag zijn ontstaan moeten gemeld worden bij de projectleider Brigitte Hoogdorp.

      7. Aansprakelijkheid

Deelname aan Aan de Bakdag is te allen tijde volledig op eigen risico van de BSO. SOS Kinderdorpen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan Aan de Bakdag. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van Aan de Bakdag. Deze uitsluiting van onze aansprakelijkheid nemen we in onze algemene voorwaarden op omdat we met dit evenement geen winstoogmerk hebben, maar geld inzamelen voor het goede doel. Daarom zijn we genoodzaakt onze aansprakelijkheid uit te sluiten.

     8. Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen de deelnemer en SOS Kinderdorpen is het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene voorwaarden website

Deze website is eigendom van Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen (SOS Kinderdorpen). De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van de website www.aandebakdag.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

SOS Kinderdorpen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

SOS Kinderdorpen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot de werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van de website of door enige daarop geboden informatie. Dit met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

SOS Kinderdorpen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels) namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat dit materiaal heeft gemaakt of diens rechtverkrijgende.

Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de site www.aandebakdag.nl, staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dit materiaal.

De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart SOS Kinderdorpen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen en Kentaa zullen alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.aandebakdag.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. SOS Kinderdorpen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na.

SOS Kinderdorpen geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG.

Wanneer u de website www.aandebakdag.nl bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. SOS Kinderdorpen en Kentaa  gebruiken deze gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelingsactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties, om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden van SOS Kinderdorpen of om uw steun te vragen.

Indien u geen informatie van SOS Kinderdorpen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@aandebakdag.nl.

U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website SOS Kinderdorpen jonger is dan 16 jaar, zal SOS Kinderdorpen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SOS Kinderdorpen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen SOS Kinderdorpen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

SOS Kinderdorpen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.